Publikace, patenty, užitné vzory a další výstupy projektů

Certifikované metodiky

Plachá E. Rychlá A. Vrbovský V. 2023: Stanovení vlivu genotypu a vnějších faktorů na zdravotní stav produkce hořčice bílé

Macháč, R, Houdek, I, Frydrych J. 2022: Pěstování trav mezirodových hybridů xFestulolium na semeno

Endlová L., Rychlá A., Gališová V, Vrbovský V. 2021: Stanovení kvality semen hořčice bílé, sareptské a černé metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Macháč R., Frydrych J. 2020: Pěstování kostřav (Festuca sp.) na semeno

Frydrych J., Hermuth. J., Lošák M., Bradáčová L. 2020: Trávy a vybrané C4 plodiny jako meziplodiny a jejich využití v současných podmínkách měnícího se klimatu

Endlová L., Vrbovský V., Rychlá A. 2020: Stanovení kvality semen a makoviny máku setého metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti

Endlová L., Vrbovský V., Klíma M. 2019: Minimalizační metoda stanovení obsahu mastných kyselin pro včasnou selekci šlechtitelských materiálů řepky olejné (Brassica napus L.).

Macháč R. Frydrych J., 2019: Pěstování jílků (Lolium sp.) na semeno

Macháč R. 2018: Ochrana trav na semeno vůči plevelům

Macháč R. a kol. 2018: Zakládání porostů trav na semeno

Havel J. a kol. 2018: Pěstitelská technologie máku pro snížení rizikovosti pěstování

Plachká E. a kol. 2018: Signalizační modely Leptosphaeria spp. a Sclerotinia Sclerotiorum—Zhodnocení možností jejich využití

Rychlá A, Plachká E., Vrbovský V. 2018: Metodika stanovení odolnosti genových zdrojů brukve řepky olejky (Brassica napus L.) k patogenu Plasmodiophora brassicae Wor.  (759 kB)

Macháč R. 2013: Metodika pěstování jílku mnohokvětého jednoletého v ekologickém zemědělství (628 kB)

Frydrych J. a kol. 2013: Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech (1,7 MB)

Salaš a kol. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR (představení metodiky) (917 kB)

Seidenglanz M. a kol. 2013: Metodika ochrany řepky ozimé proti krytonosci čtyřzubému

 

Patenty

Patent 305975 Biostimulátor rostlin (Plant biostimulator ), Přihlašovatel/Majitel: Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 6, CZ ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky, Zlín, CZ; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ  ,

Datum udělení patentu:      20.04.2016

Patent 305283 Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti (Species-varied seed mixture for dry regions), Přihlašovatel/Majitel: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ, Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov, CZ, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ,

Datum udělení patentu:      03.06.2015

Patent 305285 Rekultivační osivová směs pro suché oblasti (Reclaiming seed mixture for dry regions) Přihlašovatel/Majitel:        Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ, Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov, CZ, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ,

Datum udělení patentu:      03.06.2015

 

Užitné vzory

Travní směs na bázi jílku vytrvalého a kostřavy červené určena pro energetické využití. Původci: FRYDRYCH, J., Andert d. Užitný vzor, CZ 36 496. Uděleno 25.10.2022. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036496.pdf

Travní směs na bázi kostřavy rákosovité a jílku vytrvalého a jejich využití jako meziplodiny v podmínkách měnícího se klimatu. Původci: FRYDRYCH, J., Andert, d. Užitný vzor, CZ 36497. Uděleno 25.10.2022. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036497.pdf

Sada primerů k aplikaci CAPS markerů pro markery asistovanou selekci zaměřenou pro detekci vybraných znaků u odrůd a klonů ×Festulolium. Původci: Ing. Hana Jakešová, CSc., Ing. Iva Drápalová, Ing. Radek Macháč, Ph.D., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Ing. Oldřich Trněný, Rousínov, Ing. Jana Staveníková, RNDr. Jan Šafář, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Olomouc. Užitný vzor CZ 36 683. Zapsáno 13.12.2022. Dostupné: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036683.pdf

Sada asociovaných markerů jednonukleotidových polymorfismů v souboru znaků odrůd ×Festulolium. Původci: Ing. Hana Jakešová, CSc., Ing. Iva Drápalová, Ing. Radek Macháč, Ph.D., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Ing. Oldřich Trněný, Rousínov, Ing. Michaela Matoušková, RNDr. Jan Šafář, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Olomouc. Užitný vzor CZ 35 831. Zapsáno 7.3.2022. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035831.pdf

Sada asociovaných markerů jednonukleotidových polymorfismů v souboru znaků odrůd ×Festulolium.  Původci: Jakešová H., Macháč R., Drápalová I. Nedělník J., Trněný O., Matoušková M., Šafář J. Doležel J. Česká republika. Užitný vzor, CZ 34 685. Uděleno 15.12.2020. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034685.pdf

Přípravek pro revitalizaci půdního prostředí postiženého suchem. Vynálezce: SALAŠ, Petr; VYMYSLICKÝ, Tomáš; PEKAŘ, Miloslav; LOŠÁK, Martin; CZ. Užitný vzor číslo 34750, Úřad průmyslového vlastnictví. 12.01.2021. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034750.pdf

Sada asociovaných SNP markerů pro predikci výnosu suché hmoty ×Festulolium. Původci: Jakešová H., Macháč R., Drápalová I. Nedělník J., Trněný O., Matoušková M., Šafář J. Doležel J. Česká republika. Užitný vzor, CZ 34 569. Uděleno 24.11.2020. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034569.pdf

Luční směs pro energetické využití vhodná do vlhčích podmínek. Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 C 7/00, A 01 G 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23199 U1. Uděleno 09.01.2012. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1719939&lan=cs, http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023199.pdf

Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi rodového hybridu jílku mnohokvětého. Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 G 7/00, A 01 C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23275 U1. Uděleno 16.01.2012. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1737903&lan=cs, http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023275.pdf

Výsevní travní směs pro spalování na bázi ovsíku vyvýšeného.  Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 G 7/00, A 01 C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 24681. Uděleno 10.12.2012. Dostupné z:  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1882977&lan=cs

Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti. Původci: Raab, S., Knotová, D., Vymyslický, T., Pelikán, J., Semanová, I., Straková, M., Straka, J., Lošák, M., Ševčíková, M. Int. Cl. A01G 7/00, A01C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 26089 U1. 11.11.2013. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026089.pdf.

Rekultivační osivová směs pro suché oblasti. Původci: Raab, S., Knotová, D., Vymyslický, T., Pelikán, J., Semanová, I., Straková, M., Straka, J., Lošák, M., Ševčíková, M. Int. Cl. A01G 7/00, A01C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 26090 U1. 11.11.2013. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026090.pdf.

 

Mapy z odborným obsahem

Mapa výskytů patogenů L. maculans, L. biglobosa a jejich kmenů v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. O S V Ě D Č E N Í UKZUZ 226587/2021 ÚEB AV ČR, ČZU Praha, OSEVA PRO s.r.o., oz VÚO Opava, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.. 2021. s. 11. http://www.agronavigator.cz/

Soubor map výskytu rezistentních nebo citlivých populací mšice broskvoňové (Myzus persicae), bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera), listopasů rodu Sitona, nosatčíků rodu Apion a Protapion a krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactilus) k insekticidům. Certifikovaná mapa s odborným obsahem. 2020**. Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Výskyt a disperze metabolického typu rezistence k pyretroidům u populací blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) v České republice. Certifikovaná mapa s odborným obsahem, 2021. Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk, Česká republika, 2021

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči cypermethinu (2012)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči lambda-cyhalotrinu (2011)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči lambda-cyhalotrinu (2012)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči chlorpyrifosu (2012)

 

Pěstební technologie

Hermuth J., Menšík L., Svoboda P., Nesvatba Z., Frydrych J., Bradáčová L. Škrobák R., Liebich D., Lošák M., Mrkvicová E., Šťastník O., Pavlata L., Rysová J., Enochová H., Děd M., Podrabský M., Zavřel O.: Pěstební technologie a praktické využití českých vyšlechtěných odrůd béru italského. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 2023, ISBN 978-80-7427-259-2.

HERMUTH, J., KOSOVÁ, K., PODRÁBSKÝ, M., TRÁVNÍČEK, P., FRYDRYCH, J., HLADÍK, J., KRÁL, L.: Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy Ruzrok. Ověřená technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2018, 30 s. ISBN 978-80-7427-259-2.

Výroční zprávy za šlechtění

 

Vrbovský V.: Zpráva za dílčí výsledky řešení výzkumného programu 3.d za rok 2020 - šlechtění máku

Informační zpravodaj Výzkumné stanice travinářské v Zubří za rok 2020

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt