Ing. Martin Lošák

Kontakt:

tel. 571 658195                                                                 

 

e-mail: losak@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

2007      Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (Agronomická fakulta)

2001      Střední zemědělská škola v Novém Jičíně

Jazykové znalosti:

angličtina - pasivně

 

 

 

Výzkumné zaměření:

· studium změny porostové skladby v trávnících s managementem neprodukčních travnatých ploch

· konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin (traviny) – zaměření na shromažďování genetických zdrojů a další aktivity

· studium agroenvironmentálních opatření k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na krajinu a agroekosystémy v suchých oblastech České republiky.

 

 

Publikace:

2017

LOŠÁK, M. Uložení českých genetických zdrojů rostlin v „Noemově arše semen“ na Špicberkách. Pícninářské listy, 2017, roč. 23, s. 66-67. ISBN 978-80-87091-70-8.

LOŠÁK, M., FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T., SALAŠ, P., PEKAŘ, M. Možnosti zakládání porostů trav a jetelovin na suchem ohrožených půdách. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 61-62. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Sekce travin G. In: Holubec, V., ed. Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000, I. Polní a zahradní plodiny. Praha: VÚRV, 2017, s. 369-410. ISBN 978-80-7427-208-0.

ZÁMEČNÍK, J., LOŠÁK, M., PAVLÍČKOVÁ, J., FALTUS, M. Zavedení trav do in vitro podmínek. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 271-274. ISSN 0139-6013.

 

2016

LOŠÁK, M. GRIN Czech – nový dokumentační systém pro evidenci a objednávání genetických zdrojů rostlin v České republice. Pícninářské listy, 2016, roč. 22, s. 78-79. ISBN 978-80-87091-62-3.

LOŠÁK, M., CHOVANČÍKOVÁ, E. Hodnocení okrasných kultivarů ozdobnice čínské (Miscanthus sinensis A.). Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 173-176. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Vliv formy a dávky dusíku na botanické složení extenzivního trávníku. In: HNILIČKA, F. (ed.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016. Praha: ČZU, 2016, s. 133-136. ISBN 978-80-813-2681-1.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M., CHOVANČÍKOVÁ, E. Sběry planých populací trav a jejich význam pro rozšiřování kolekce genetických zdrojů. In: PAPOUŠKOVÁ, L. Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin: Sborník referátů ze seminářů Sběry krajových odrůd a planých příbuzných druhů v rámci Národního programu a jejich využití pořádaného 4. prosince 2014 Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích. Praha: VÚRV, 2016, s. 30-38. Genetické zdroje č. 104. ISBN 978-80-7427-202-8.

 

2015

LOŠÁK, M. Travní druhy pro stresové podmínky sucha a vysokých teplot. In: Zedek, V., Mládková, A., Holubec, V., eds. Genetické zdroje rostlin a změna klimatu. Praha: MZe, 2015, s. 78-83. ISBN 978-80-7434-249-3.

LOŠÁK, M., PETŘEKOVÁ, P. Hodnocení trávníkových genetických zdrojů v extenzivních podmínkách. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 275-278. ISSN 0139-6013.

 

2014

LOŠÁK, M. Produkční vlastnosti genetických zdrojů jílku vytrvalého (Lolium perenne L.) ve vztahu k vlivu ročníku. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Ed. F. Hnilička. Praha: ČZU, 2014, s. 163-167. ISBN 978-80-213-2475-6.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Příprava regionální beskydské travobylinné směsi. BESKYDY – zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Rožnov pod Radhoštěm: ČSOP Salamandr, 2014, roč. 11, č. 2, s. 11.

 

2013

ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M. Teplomilné druhy trav (C4) v kolekci genetických zdrojů vegetativně množených okrasných travin. InNové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin. Sborník referátů ze semináře pořádaného 28. listopadu 2012 v Tetčicích. Ed. L. Papoušková. Praha: VÚRV, 2013, s. 65-74.

LOŠÁK, M. Vliv ročníku na produkci nadzemní biomasy extenzivně ošetřovaných neprodukčních trávníků. Pícninářské listy, 2013, roč. 19, s. 54-56.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Hodnocení produkčních vlastností genetických zdrojů jílku vytrvalého. Úroda, vědecká příloha. 2013, roč. 61, č. 12, s. 162-165.

ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M. Hodnocení okrasných kultivarů prosa prutnatého (Panicum virgatum L.). Úroda, vědecká příloha. 2013, roč. 61, č. 12, s. 356-359.

ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M. Morfologické znaky okrasných kultivarů trav domácího původu. In SEKERKA, P. Genofondy rostlin v zahradní tvorbě: Sborník z konference konané 23. – 26. září 2013. Praha: Unie botanických zahrad ČR, 2013, s. 73-78.

 

2012

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Vliv ošetřování na produkci nadzemní a podzemní biomasy krajinného trávníku. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. Ed. F. Hnilička. 1. vyd. Praha: ČZU a VÚRV, 2012, s. 146-149. ISBN 978-80-213-2247-9.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., VOLKOVÁ, P., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M., HLAVA, J. Trávy a biodiverzita hmyzu v přírodním ekosystému. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. Ed. F. Hnilička. 1. vyd. Praha: ČZU a VÚRV, 2012, s. 120-124. ISBN 978-80-213-2247-9.

LOŠÁK, M. Porovnání variability vybraných morfologických znaků v kolekci genetických zdrojů kostřavy luční. Pícninářské listy, 2012, roč. 18, s. 23-26.

HLUŠEK, J., HORA, P., CHALUPOVÁ, P., JANDÁK, J., JANKŮ, Ľ., KISLINGER, J., KLUČÁKOVÁ, M., KNOTOVÁ, D., KOHUT, M., LAŠTŮVKA, Z., LITSCHMANN, T., LOŠÁK, M., LOŠÁK, T., MOKRIČKOVÁ, J., PEKAŘ, M., PELIKÁN, J., RAAB, S., ROŽNOVSKÝ, J., SALAŠ, P., SALAŠOVÁ, A., SASKOVÁ, H., SEMANOVÁ, I., STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., ŠAFRÁNKOVÁ, I., ŠEFROVÁ, H., ŠEVČÍKOVÁ, M., VYMYSLICKÝ, T. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR: uplatněná certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7375-585-0.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Vliv ošetřování na vývoj botanického složení extenzivních trávníků. Úroda, vědecká příloha. 2012, roč. 60, č. 12,s. 319-322. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M.. Vliv hnojení na produkci nadzemní a podzemní biomasy neprodukčních trávníků. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012: Sborník příspěvků z odborného semináře. Ed. P. Fuksa. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, 2012, s. 56-60. ISBN 978-80-213-2344-5.

 

2011

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity – kolekce travin. Informační zpravodaj 2010. OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří. Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, 2011, roč. 2010, č. 39, s. 9-14.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině. Informační zpravodaj 2010. OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří. Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, 2011, roč. 2010, č. 39, s. 25-31.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu. Informační zpravodaj 2010. OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří. Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, 2011, roč. 2010, č. 39, s. 43-51.

LOŠÁK, M. Vědecká konference k hodnocení genetických zdrojů v Piešťanech. Informační zpravodaj 2010. OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří. Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, 2011, roč. 2010, č. 39, s. 85.

CAGAŠ, B., ŠEVČÍKOVÁ, M., HRABĚ, F., STRAKOVÁ, M., HEJDUK, S., JANKŮ, Ľ., KNOT, P., LOŠÁK, M., STRAKA, J. Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně. Certifikovaná metodika. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2011, vydání 1., 66 str. ISBN 978-80-254-9834-7.

STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M., HRABĚ, F., KNOT. P. Vliv ošetřovaní krajinných trávníku na tvorbu kořenového systému. Zahradnictví. 2011. r. 10, č. 4, s. 58-60. ISSN 1213-7596.

JANKŮ, Ľ., LOŠÁK, M., STRAKOVÁ, M., STRAKA, J. Cover of species and leaf area index of a regional mixture after the application of soil amendments. In Grassland farming and land management systems in mountainous regions. 1. vyd. Raumberg-Gumpenstein: European Grassland Federation, 2011, s. 118-120. ISBN 978-3-902559-65-4.

JANKŮ, Ľ., LOŠÁK, M., STRAKOVÁ, M., STRAKA, J. Cover of species and leaf area index of a regional mixture after the application of soil amendments. In Grassland farming and land management systems in mountainous regions (Book of Abstracts). 1. vyd. Raumberg-Gumpenstein: European Grassland Federation, 2011, s. 17. ISBN 978-3-902559-66-1.

LOŠÁK, M., STRAKOVÁ, M., RAAB, S., LOŠÁK, T. Vliv typu jetelotravní směsi a lokality na velikost indexu listové plochy. Úroda, vědecká příloha. 2011, roč. 59, č. 10, s. 336-342. ISSN 0139-6013.

KNOTOVÁ, D., LOŠÁK, M., STRAKOVÁ, M., PELIKÁN, J., RAAB, S., LOŠÁK, T. Vliv pomocných půdních látek na produkci jetelotravních směsí. Úroda, vědecká příloha. 2011, roč. 59, č. 10, s. 262-267. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, T., HLUŠEK, J., JANDÁK, J., SALAŠ, P., STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ., KNOTOVÁ, D., LOŠÁK, M. Efekt půdní aplikace zeolitu, Agrisorbu a lignitu na změny vybraných agrochemických vlastností lehké půdy v aridních podmínkách jižní Moravy. Úroda, vědecká příloha. 2011, roč. 59, č. 10, s. 330-335. ISSN 0139-6013.

PELIKÁN, J., KNOTOVÁ, D., RAAB, S., VYMYSLICKÝ, T., JANKŮ, Ľ., LOŠÁK, M. Méně známé druhy jetelovin pro potenciální pěstování v podmínkách aridního klimatu. Úroda, vědecká příloha. 2011, roč. 59, č. 10, s. 482-486. ISSN 0139-6013.

RAAB, S., LOŠÁK, M., JANKŮ, Ľ., KNOTOVÁ, D., PELIKÁN, J. Hodnocení generativních fází rostlinných druhů zastoupených ve směsích pěstovaných v podmínkách aridního klimatu. Úroda, vědecká příloha. 2011, roč. 59, č. 10, s. 512-518. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., VOLKOVÁ, P., MARTÍNKOVÁ, K., BARTÁK, M., KRUPAUEROVÁ, A. Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na mulčovaný a nemulčovaný travní systém. Úroda: vědecká příloha. 2010, roč. 59, č. 12,  s. 347-350. ISSN 0139-6013.

2010

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M.: Stav a popis kolekce genetických zdrojů jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum) v České republice. In HAUPTVOGEL, Pavol. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2010. s. 149-151. ISBN 978-80-89417-13-1.

ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M.: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Kolekce travin. In CAGAŠ, Bohumír. Almanach Výzkumné stanice travinářské 1920-2010. Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, 2010. s. 24-25. ISBN 978-80-87091-12-8.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M.: Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině. In CAGAŠ, Bohumír. Almanach Výzkumné stanice travinářské 1920-2010. Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, 2010. s. 26-27. ISBN 978-80-87091-12-8.

LOŠÁK, M., VONDŘEJC, T. E.: Hodnocení indexu listové plochy a fotosynteticky aktivní radiace v porostech směsí navržených pro teplé oblasti. Úroda: vědecká příloha. 2010, Roč. 58, č. 12, s. 721-724. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M.: Vliv N hnojení extenzivních trávníků na produkci nadzemní a podzemní biomasy. Úroda: vědecká příloha. 2010, Roč. 58, č. 12, s. 509-512. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., VONDŘEJC, T. E., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., BARTÁK, M.: Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na ploštice v souvislosti s travními a jetelovými porosty. Úroda: vědecká příloha. 2010, Roč. 58, č. 12, s. 247-250. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, T., HLUŠEK, J., JANDÁK, J., FILIPČÍK, R., STRAKOVÁ, M., JANKŮ, L., HUTYROVÁ, H., KNOTOVÁ, D., LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M.: The effect of soil applications of zeolite, agrisorb and lignite on the chemical composition of clover-grass mixtures grown in arid conditions of South Moravia. Acta univ. agr. et silv. Mendelianae Brunensis. 2010. sv. LVIII, č. 5, s. 247-254. ISSN 1211-8516.

KNOT, P., HRABĚ, F., HEJDUK, S., CAGAŠ, B., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M.: Vliv mulčování na kvalitu extenzivně ošetřovaného trávníku. Svět zeleně - odborný magazín pro trávníkáře, sadovníky, školkaře, správce veřejné zeleně. 2010. sv. 1, č. 1, s. 16-17.

 

2009

FRYDRYCH, J., BARTÁK, M., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P.: Arthropod biodiversity in a landscape with grass and leguminous vegetation cover. In Cagaš, B., Macháč, R., Nedělník, J. (eds.): Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September 2009, Brno, Czech Republic, Grassland Science in Europe, vol. 14, p. 109-112, 2009. ISBN 978-80-6908-15-1.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., BARTÁK, M.: Monitoring biodiverzity škůdců v travních a jetelových porostech. Agromanuál, květen 2009, roč. 4, č. 5, s. 58-61, 2009.

LOŠÁK, M., GOTTWALDOVÁ, P., KAŠPAROVÁ, J., MIKUŠOVÁ, Z., ZEMKOVÁ, L’., STRAKOVÁ, M. Hodnocení růstových a generativních charakteristik porostu směsí navržených pro teplé oblasti. In SALAŠ, P. Trávníky 2009 – zeleň v suchých oblastech ČR, Hodonín 15.-16.10.2009. Hrdějovice: Ing.Jana Lepičová – Agentura BONUS, 2009, s. 74‑75. ISBN 978-80-86802-14-5.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., BINKOVÁ, L., SLOUP, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M., HRABĚ, F., KNOT, P. 2009. Vliv zvyšující se variability průběhu počasí na vlastnosti porostů trav. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009. (Sborník příspěvků). Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha - Ruzyně 4.-5.3.2009. Vyd. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, str. 73-79. ISBN 978-80-213-1874-8.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., BINKOVÁ, L., SLOUP, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M., HRABĚ, F., KNOT, P. 2009. The impact of the different agro-ecological conditions on sod weight and structure of selected turf grass srecies. In CAGAŠ B., MACHÁČ R., NEDĚLNÍK J. (eds.) Alternative functions of grassland. Proc. of the 15th European Grassland Federation Symposium, Brno, Czech Republic, 7-9 September 2009. Grassland Science in Europe, Vol. 14: 452-455. ISBN 978-80-86908-15-1.

ŠEVČÍKOVÁ, M., KAŠPAROVÁ, J., LOŠÁK, M. 2009. Semenářské hodnocení planých druhů trav. In Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 12.-13. listopadu 2009: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2009, roč. 57, č. 12, s. 489-494. ISSN 0139-6013.

ŠEVČÍKOVÁ M., LOŠÁK M., ŠPAČKOVÁ P., HRABĚ F., KNOT P., STRAKOVÁ M., BINKOVÁ, L. 2009. Effect of nitrogen fertilization on the botanical composition of newly established extensive turf type grassland. In CAGAŠ B., MACHÁČ R., NEDĚLNÍK J. (eds.) Alternative functions of grassland. Proc. of the 15th European Grassland Federation Symposium, Brno, Czech Republic, 7-9 September 2009. Grassland Science in Europe, Vol. 14: 456-459. ISBN 978-80-86908-15-1.

2008

LOŠÁK, M., FRYDRYCH, J., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P. – BARTÁK, M. Biodiverzita hmyzu v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě se zaměřením na travní a jetelové porosty. In BADALÍKOVÁ, B. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 6.-7.11.2008. Troubsko: Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum, 2008. s. 192-196. Vědecká příloha časopisu Úroda, [CD-ROM]. ISSN 0139-6013.

LOŠÁK, M. – ŠEVČÍKOVÁ, M. – CAGAŠ, B. – HRABĚ, F. – KNOT, P. – STRAKOVÁ, M. – BINKOVÁ, L. Vývoj botanického složení extenzivních trávníků v různých variantách dusíkatého hnojení a kosení. In BADALÍKOVÁ, B. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 6.-7.11.2008. Troubsko: Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum, 2008. s. 405-410. Vědecká příloha časopisu Úroda, [CD-ROM]. ISSN 0139-6013.

STRAKOVÁ, M. – STRAKA, J. – BINKOVÁ, L. – ŠEVČÍKOVÁ, M. – LOŠÁK, M. – HRABĚ, F. – SKLÁDANKA, J. Vliv dusíku na kořenovou biomasu a tvorbu drnu u extenzivních trávníků. In BADALÍKOVÁ, B. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 6.-7.11.2008. Troubsko: Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum, 2008. s. 201-205. Vědecká příloha časopisu Úroda, [CD-ROM]. ISSN 0139-6013.

HRABĚ, F. – KNOT, P. – ŠEVČÍKOVÁ, M. – CAGAŠ, B. – LOŠÁK, M. – STRAKOVÁ, M. Vliv použité formy a úrovně N-hnojení na produkci suché fytomasy sečených trávníků. In BADALÍKOVÁ, B. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 6.-7.11.2008. Troubsko: Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum, 2008. s. 357-361. Vědecká příloha časopisu Úroda, [CD-ROM]. ISSN 0139-6013.

BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Diptera families in grassland agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 15-25. ISBN 978-80-213-1865-6.

BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Empidoidea (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 26-36. ISBN 978-80-213-1865-6.

BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Arthropod biodiversity in grassy agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 37-47. ISBN 978-80-213-1865-6.

ČERNÝ, M. – BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Agromyzidae (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 48-58. ISBN 978-80-213-1865-6  

2007

FRYDRYCH , J., CAGAŠ, B., LOŠÁK, M.: Vliv výživy jílku jednoletého hnojivy s obsahem mikroprvků na výnos semen a výnosotvorné prvky.  In BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. v Brno, 8.-9.listopadu 2007. VÚP s.r.o. a Zemědělský výzkum s.r.o. Troubsko, s.91 - 97. ISBN 80-86908-04-6.